Edukacja ekologiczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Co to są odpady komunalne?

18 października 2018

Zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o odpadach przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Innymi słowy: odpady związane z działalnością bytowo-gospodarczą człowieka w środowisku miejskim. Do podstawowych składników odpadów komunalnych należą: substancje organiczne, papiery, różnego rodzaju plastiki, metale, stara garderoba i buty, meble, pozostałości kosmetyków, środki czystości, lekarstwa itp. (za: www.ekologia.pl)

Co zaliczamy do odpadów wielkogabarytowych?

18 października 2018

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy, np. stoły, szafy, łóżka, krzesła, fotele domowe, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce, duże zabawki, kabiny prysznicowe z tworzywa sztucznego, zlewy kuchenne (metalowe), pozbawione części szklanych drzwi i okna domowe, opony małe, czyli od samochodów osobowych, rowerów, motorowerów.

Do odpadów wielogabarytowych nie zalicza się odpadów remontowych (gruzu, płyt kartonowo-gipsowych, styropianu, paneli, itp.), pokryć dachowych, brodzików, toalet i zlewów łazienkowych, palet, części samochodowych (także foteli, szyb, półek, zderzaków i innych części plastikowych oraz metalowych), banerów reklamowych, folii rolniczej, opon rolniczych, od pojazdów dostawczych i innych przekraczających rozmiary opon od samochodów osobowych.

Co zbieramy podczas zbiórki ulicznej?

18 października 2018

Podczas zbiórki ulicznej oprócz ww. odpadów wielkogabarytowych, zbierane są elektroodpady, czyli domowy sprzęt AGD i RTV, komputery, narzędzie elektryczne, zabawki i sprzęt rekreacyjny. Odpad taki musi być kompletny – do elektroodpadu nie zalicza się, np. obudowy lodówki, a tylko lodówkę wyposażoną w sprężarkę i instalację chłodzącą.

Kto odbiera odpady i gdzie one trafiają?

18 października 2018

Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK-u odbiera Przedsiębiorstwo Usługowe Clean-Bud z Gdyni (telefon do oddziału w Tczewie: 58 531 34 87).

Odpady z nieruchomości niezamieszkałych odbierają przedsiębiorstwa wpisane do gminnego rejestru działalności regulowanej. Właściciele nieruchomości zawierają indywidualne umowy na odbiór odpadów. Z aktualną listą przedsiębiorców można zapoznać się na stronie internetowej gminy (zakładka „Przedsiębiorcy odbierający odpady”).

Wszystkie odpady zebrane z terenu gminy Subkowy trafiają do właściwej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, którą jest Zakład Utylizacji Odpadów Stałych w Tczewie przy ul. Rokickiej 5a, gdzie odpady poddawane są dalszym procesom przetwarzania w celu uzyskania surowca do segregacji, recyklingu lub ponownego wykorzystania.

Zachęcamy odbycia wirtualnego spaceru po Zakładzie oraz obejrzenia filmu pokazujący jego pracę.

Aktualne stawki za odpady

18 października 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr VI/35/15 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty aktualne stawki od osoby opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

1) 14 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

2) 25 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (zmieszany).

Aby obliczyć właściwą wysokość opłaty, należy odpowiednią stawkę pomnożyć przez liczbę osób zamieszkujących nieruchomość lub lokal.

Poziomy recyklingu odpadów

18 października 2018

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167) i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych odpadów (Dz. U. poz. 2412) gminy były zobowiązane do osiągnięcia odpowiednich wskaźników.

Gmina Subkowy w 2017 roku osiągnęła poziom:

  • Recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 33,57% (wymagany: powyżej 20%);
  • Recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100% (wymagany: powyżej 45%);
  • Ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania - 21,59% (wymagany: nie wyższy niż 45%).

 Z wynikami osiągniętymi w poprzednich latach oraz ze sprawozdaniami z gospodarowania odpadami oraz analizami stanu gospodarki odpadami za poszczególne lata można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-12-18
Data publikacji:2015-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:21113