Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

KOMUNIKAT dotyczący pomocy materialnej dla uczniów

Urząd Gminy w Subkowach informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz zamieszkały na terenie Gminy Subkowy, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia/słuchacza uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1507 z późn. zm.)

tj. 528 zł (netto).

Stypendium szkolne przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

  3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

  4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 

Rada Gminy ustaliła, że priorytetową formą udzielania pomocy o charakterze socjalnym jest:

1) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin, teatrów, muzeów organizowanych przez szkołę, a także wyjazdów do „zielonych szkół”;

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych,

b) zakup tornistra, plecaka,

c) stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (w cenie nie wyższej niż 150 zł w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),

d) zakup obuwia sportowego na zajęcia wychowania fizycznego (co najwyżej po jednej parze obuwia sportowego zewnętrznego i po dwie pary obuwia halowego, w każdym z okresów: wrzesień-grudzień oraz styczeń-czerwiec),

e) pokrycie abonamentu internetowego,

f) zakup komputera, części do komputera i materiałów eksploatacyjnych, multimedialnych programów edukacyjnych,

g) zakup okularów korekcyjnych zgodnie z zaświadczeniem lekarskim,

h) zakup biurka oraz krzesła biurowego;

i) zakup jednolitego stroju, którego noszenie jest w szkole obowiązkowe oraz stroju galowego wymaganego przez szkołę,

j) zakup stroju oraz przyborów związanych z profilem nauki;

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności kosztów zakwaterowania, przejazdu, posiłków w stołówce szkoły, internatu;

4) świadczenie pieniężne, jeżeli Wójt Gminy Subkowy, po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego i pracownika socjalnego uzna, że udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1 – 3 nie jest zasadne lub niemożliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na pisemny wniosek uprawnionego. Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Gminy Subkowy – pokój nr 10 na I piętrze oraz ze strony internetowej www.subkowy.pl.

 

Uprawnionym do złożenia wniosku jest:

1. pełnoletni uczeń/słuchacz;

2. rodzic lub opiekun prawny.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające wysokość dochodu:

SKŁADNIK DOCHODU

RODZAJ WYMAGANEGO DOKUMENTU

Umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło

Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku;

Działalność gospodarcza prowadzona na:

 

1) zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych niż działalność gospodarcza źródeł, odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne, należnych zaliczek na podatek dochodowy lub należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej;

2) zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

  • ryczałt ewidencjonowany;

  • karta podatkowa;

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;

Działalność rolnicza

Zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, albo nakaz płatniczy za ten rok;

Emerytura lub renta

Decyzja z ZUS o przeliczeniu emerytury/renty;

Dodatek mieszkaniowy

Decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego lub zaświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu dodatku;

Świadczenia pomocy społecznej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, dodatki, zasiłek pielęgnacyjny itp.)

Decyzja o przyznaniu świadczeń lub zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń;

Alimenty (otrzymywane dobrowolnie lub w wyniku egzekucji)

Kopia wyroku zasądzającego wielkość alimentów, ewentualnie przekazy/ przelewy dokumentujące wysokość alimentów. Uwaga! W przypadku nieściągalności, lub częściowej ściągalności alimentów – wymagane jest zaświadczenie; komornika.

Zasiłki z Urzędu Pracy

Zaświadczenie o pobieraniu lub niepobieraniu świadczeń;

2) zaświadczenie z urzędu pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem albo bez prawa do zasiłku) albo oświadczenie - składają osoby bezrobotne;

3) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy;

4) zaświadczenie ze szkoły uczącego się dziecka (z wyjątkiem uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Subkowy);

5) inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną rodziny ucznia.

 

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 należy składać w Urzędzie Gminy Subkowy w pokoju nr 10 na I piętrze - w terminie od 1 do 15 września 2021 r. w godzinach pracy urzędu.

 

UWAGA! Udzielenie stypendium szkolnego nastąpi na podstawie ostatecznej decyzji Wójta i wypłacone zostanie po przedłożeniu przez uprawnionego imiennych dokumentów potwierdzających wydatek ( np. faktura VAT, rachunek).

 

Dodatkowych informacji udziela inspektor - Ewa Bartczak – tel. 58-5368-530 wew. 57.

 

Banery/Logo