Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o naborze do komisji konkursowych oceniających oferty

na realizację zadań publicznych w roku 2021

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zwierząt

 

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Subkowy zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, na członka komisji konkursowej oceniającej oferty zgłoszone w otwartych konkursach ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony zwierząt realizowanych w trybie ww. ustawy.

2.Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie gminy Subkowy zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami;

2) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;

3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór osób do prac w komisji konkursowej:

1. Ze zgłoszonych osób zostanie wybrany członek, reprezentujący podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Subkowy w drodze zarządzenia.

2. Jeżeli wybrany członek komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będzie mógł uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez jego udziału.

3.W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członka komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez jego udziału.

IV. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia osób wskazanych na członka komisji konkursowej należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia wraz z oświadczeniem kandydata i złożyć w kopercie, oznaczonej „Nabór do komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej/ochrony zwierząt* w 2021 r.” w następujący sposób:

1) osobiście do urny znajdującej się przy głównym wejściu do Urzędu Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy,

2) za pośrednictwem poczty na adres - Urząd Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, 83-120 Subkowy,

3) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

V. Termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 29 grudnia 2020 r.

 

Wójt

Mirosław Murzydło

*niewłaściwe skreślić

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-12-16 15:04:57przez:
Opublikowano:2020-12-16 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Gmina Subkowy - portal informacyjny subkowy.pl
Odwiedziny:429

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo